Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees jij over de manier waarop wij persoonsgegevens van verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar de gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen de gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je ook wat de rechten zijn met betrekking tot de gegevens en hoe er gebruik gemaakt kan worden van deze rechten.

De privacyverklaring wordt gewijzigd in het geval de wet hierom vraagt. Het wordt daarom aangeraden om deze privacyverklaring periodiek te raadplegen.


Goed op de weg

Goed op de weg is specialist in chauffeursbegeleiding. Wij staan voor kwaliteit op de weg. Wij ondersteunen en begeleiden chauffeurs zodat zij optimaal presteren. Wij verzorgen daarom Code 95 opleidingen en coachen chauffeurs. Om deze opleidingen te verzorgen zijn wij genoodzaakt om gegevens te verzamelen van chauffeurs. In deze verklaring leest u de redenen waarom wij gegevens verzamelen, hoe wij daar mee omgaan en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Als je vragen of opmerkingen hebt omtrent het gebruik van de gegevens door Goed op de Weg, neem dan gerust contact op.

All Secure Cargo B.V. (h.o.n. Goed op de Weg)

info@goedopdeweg.nl

0161-234 613

Ericssonstraat 2, Gate 2 Crown Business Center, 5121 ML Rijen

Joris van Gorp is de Functionaris Gegevensbescherming van Goed op de weg. Hij is te bereiken via joris@goedopdeweg.nl


Toestemming gegevens

Werknemers dienen voor het gebruik van de (persoons)gegevens ondubbelzinnig toestemming te verlenen. Wanneer werknemers wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, kunnen zij dit weigeren. Als een werknemer ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het verzorgen van een opleiding of cursus, kan deze werknemer hiervan worden uitgesloten.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Goed op de Weg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maaklerenleuker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Goed op de Weg. Goed op de Weg verwerkt de (persoons)gegevens van werknemers voor de volgende doelen:

Goed op de Weg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Goed op de Weg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Ontvangers

De gegevens die Goed op de Weg ontvangt en verwerkt worden beheerd door Teamleader, een organisatie die CRM applicaties maakt voor het MKB waarmee klantgegevens beheert kunnen worden, zodat alle relevante klantgegevens snel op een plaats beschikbaar zijn binnen de organisatie. Bestanden die worden geüpload naar onze website worden bewaard in onze WordPress Database.


Geautomatiseerde besluitvorming

Goed op de Weg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goed
op de Weg) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Naam, contactgegevens, demografische gegevens en bijzondere gegevens worden tot maximaal 1 jaar na het beëindigen van het arbeidscontract bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.

Afspraakgegevens en examendata worden voor een periode van 7 jaar bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Goed op de Weg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met
jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Goed op de Weg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goed op de Weg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Goed op de Weg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun
je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Bezoek onze Cookie verklaring pagina voor een meer uitgebreidere uitleg over cookies. Ook wordt er op onze website gebruik gemaakt van chat via HubSpot bekijk hier HubSpot hun privacy policy voor meer informatie met wat er gebeurt met de chat berichten die er verzonden worden: Hubspot Privacy.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (Jouw rechten)

Werknemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Goed op de Weg en hebben zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat ze bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens waarover wij van hen beschikken in een computerbestand naar hen of een ander, door hun genoemde organisatie, te sturen. Uw werknemers kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@goedopdeweg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uw werknemer is gedaan, vragen wij hen een kopie van hun identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zij worden verzocht om in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Goed op de Weg wijst hen tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goed op de Weg neemt de bescherming van de gegevens van uw werknemers serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@goedopdeweg.nl