Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Goed op de weg en een wederpartij waarop Goed op de weg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Goed op de weg een
overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Goed op de weg, voor de uitvoering waarvan door Goed op de weg derden dienen te worden betrokken.
4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Goed op de weg en zijn directie.
5. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Goed op de weg en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient
deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
9. Indien Goed op de weg niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Goed op de weg in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.
Offertes en aanbiedingen
1. Aanbiedingen, schriftelijk gedaan in de vorm van offerte, zijn geldig tot één maand na dagtekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
2. Goed op de weg kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Prijzen in brochures kunnen tussentijds worden gewijzigd. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn
exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Goed op de weg niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. Overeenkomsten in abonnement vorm zijn altijd geldend voor 1 jaar en worden automatisch met een jaar verlengt mits niet voor 2 maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk is op gezegd, de overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar. De betaling van het abonnement is maandelijks en moet voor de 10de van de lopende maand op de rekening van Goed op de weg zijn bijgeschreven, mocht dit niet het geval zijn dan heeft Goed op de weg het recht alle rente, incassokosten en administratie kosten door te belasten aan tegenpartij.

Artikel 3.
Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan op het moment dat door Goed op de weg een door de wederpartij getekende offerte en/of overeenkomst wordt ontvangen, dan wel het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend ontvangen wordt. Indien inschrijving via de website geschiedt, geldt de aanmelding als inschrijving.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Goed op de weg slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de
factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen na
factuurdatum.
4. De wederpartij is gehouden Goed op de weg tijdig alle bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, met name de bescheiden welke nodig zijn voor het aanvragen van examens.
5. Goed op de weg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart Goed op de weg voor schade van derden als gevolg van door hem aan Goed op de weg gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie.
6. Indien Goed op de weg gegevens nodig heeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Goed op de weg ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4.
Wijziging en/of annulering van de overeenkomst
1. Goed op de weg heeft het recht om bij onvoldoende deelname cursussen te annuleren of cursusdata te wijzigen, dan wel om bij onvoorziene omstandigheden of overmacht cursussen te onderbreken. In zulke gevallen zal via goed overleg met de deelnemers naar alternatieven worden gezocht. Goed op de weg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten voor de opdrachtgever die als gevolg van de wijziging veroorzaakt worden.
2. Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de cursist gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de
overeenkomst m.b.t. een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden m.u.v. op
maat gemaakte diensten
3. Annulering van een opleiding dient schriftelijk te gebeuren en door Goed op de weg schriftelijk te worden bevestigd.
4. Bij annulering langer dan 4 weken vóór aanvang van de opleiding worden administratiekosten in rekening
gebracht.
5. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken vóór aanvang van de opleiding wordt 50% van de cursuskosten in
rekening gebracht, alsmede de examengelden.
6. Bij annulering tussen 2 weken en aanvang van de opleiding wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht, alsmede de examengelden.
7. De opdrachtgever mag tot 3 werkdagen vóór aanvang van een opleiding of training in de plaats van de opgegeven deelnemer een ander voor die opleiding of training opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor de opleiding of training en het eventueel af te leggen.
8. Bij annulering ná aanvang van de opleiding, of het niet verschijnen op de cursus, dient de cursusprijs volledig te worden voldaan.

Artikel 5.
Uitvoering van overeenkomst
1. De wederpartij/cursist is verantwoordelijk voor een tijdige aanwezigheid en dient in het bezit te zijn van de
juiste wettelijke en/of cursus documenten. Blijft de wederpartij/cursist hierbij in gebreke, dan kan Goed op de weg deelname van de betreffende cursist weigeren en/of sancties opleggen.
2. De wederpartij/cursist dient tijdens de rijlessen de aanwijzingen van de rijinstructeur op te volgen.
3. Goed op de weg heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Goed op de weg is niet gehouden opleidingen te (doen) geven, wanneer het de instructeur/docent blijkt dat de
wederpartij/cursist als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enig ander
fysieke of psychische oorzaak, niet (goed) in staat is om een motorvoertuig op de juiste wijze te besturen, c.q. de
opleiding naar behoren te volgen; dit ter uitsluitende beoordeling van de instructeur/docent.
5. Indien Goed op de weg door de wederpartij/cursist niet in kennis wordt gesteld en/of niet uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de wederpartij/cursist verboden is een motorrijtuig te besturen en Goed op de weg toch rijles verzorgt, vrijwaart de wederpartij/cursist Goed op de weg volledig voor eventuele financiële/schadelijke gevolgen daarvan en zal de wederpartij/cursist aan Goed op de weg de eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor Goed op de weg en/of de instructeur persoonlijk daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek aan Goed op de weg vergoeden.
6. Goed op de weg kan de opleiding beëindigen wegens haar moverende redenen, gelegen in de persoon van de
wederpartij/cursist en/of diens gedragingen, wanneer die zodanig zijn dat van Goed op de weg redelijkerwijze niet verlangd kan worden, dat de opleiding wordt voortgezet.
7. De leden van dit artikel gelden zonder recht van de wederpartij op restitutie van les-/cursusgeld.

Artikel 6.
Lesmaterialen
1. Al het door Goed op de weg ontwikkelde, samengestelde en/ of ingekochte lesmaterialen (waaronder les- en
cursusboeken, hand-outs en syllabi) is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Goed op de weg aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goed op de weg mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
3. Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van een voertuig dat toebehoort aan de
opdrachtgever of deelnemer, zorgt de opdrachtgever voor voldoende verzekering van dat voertuig, daaronder
begrepen de motorvoertuigen WA-verzekering.

Artikel 7. Examen en certificering
1. Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de wederpartij/cursist omdat deze
verzuimd heeft voor de aanvraag van het examen zijn/haar vakantie te vermelden, draagt hij/zij alle daaruit
voortvloeiende kosten.
2. Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden omdat de wederpartij/cursist wettelijke en/of cursusdocumenten vergeten is, draagt hij/zij alle daaruit voortvloeiende kosten.
3. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken
datum en tijd geen doorgang laat vinden, wordt er door die bevoegde instantie een andere examenafspraak
bekend gemaakt.

Artikel 8. Ontbinden van de overeenkomst
1. Goed op de weg is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Goed op de weg ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Goed op de weg kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Goed op de weg gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Wederpartij blijft daarnaast jegens Goed op de weg volledig aansprakelijk voor alle, in verband met bovenstaande, door Goed op de weg geleden en/of te lijden schade.
3. Een in overleg tussen partijen tot stand gekomen tussentijdse wijziging van de opdracht geldt als een nieuwe
opdracht. Partijen gaan voor de nieuwe opdracht een nieuwe overeenkomst aan onder gelijktijdige beëindiging
van de bestaande opdracht.

Artikel 9. Overmacht
1. Goed op de weg is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Goed op de weg geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Goed op de weg niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Goed op de weg of van derden daaronder begrepen. Goed op de weg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Goed op de weg zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Goed op de weg kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Ziekte aan de zijde van de wederpartij, komt volledig voor rekening en risico van de wederpartij, en ontslaat deze niet van de verplichting tot het betalen van annuleringskosten.

Artikel 10.
Gebruik referenties
1. Bij inschrijving of overeenkomst verkrijgt Goed op de weg het recht de naam van de contractpartner als referentie te gebruiken. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk melden.

Artikel 11.
Facturering en betaling
1. De wederpartij is gehouden om facturen van Goed op de weg voorafgaand aan de opleiding te voldoen. Indien het verschuldigde lesgeld (inclusief kosten voor lesmateriaal en examen) niet tijdig en volledig is voldaan, volgt uitsluiting van deelname.
2. Indien Goed op de weg pas na afloop van een opleiding of training factureert, is de betalingstermijn eveneens 14 dagen. Na afloop van die termijn is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is. In dat geval is de wederpartij een rente van 1 procent per kalendermaand of gedeelte daarvan verschuldigd.
3. Goed op de weg kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Goed op de weg kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Goed op de weg echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6. Goed op de weg is niet gebonden om eventuele subsidie regelingen waar de opdrachtgever recht op heeft te verminderen op de factuur. Indien een subsidie om welke reden dan ook onverwijld niet wordt toegekend aan de opdrachtgever behoudt deze niet het recht een opleiding, training of cursus te annuleren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Goed op de weg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Goed op de weg is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. De aansprakelijkheid van Goed op de weg zal het totale bedrag van de betreffende overeenkomst nooit te boven gaan, dan wel nooit het bedrag te boven gaan waarvoor Goed op de weg zich heeft verzekerd.
3. Goed op de weg is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of deelnemer oploopt tijdens de uitvoering van de opleiding of training. Wederpartij vrijwaart Goed op de weg en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de opdracht samenhangen. De aansprakelijkheid van Goed op de weg jegens de wederpartij is beperkt tot de opdrachtsom respectievelijk het lesgeld.
4. Goed op de weg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen is uitsluitend de rechter van de plaats van vestiging van Goed op de weg bevoegd.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.